پروژه شبیه سازی ساختار کنترلی برای باتری ذخیره انرژی جهت تعادل توان مزرعه بادی

1,200,000 1,000,000