پروژه شبیه سازی سیستم HVDC برای پایداری سیستم

2,000,000ریال