پروژه شبیه سازی شبکه عصبی با مدل های لوجیت

400,000

دسته: