پروژه شبیه سازی کاهش اثرات straggler در یادگیری توزیع شده همزمان برای مسائل یادگیری تقویتی چند عامله

1,000,000 800,000