پروژه شبیه سازی کاهش اثرات straggler در یادگیری توزیع شده همزمان برای مسائل یادگیری تقویتی چند عامله

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 800,000ریال است.