پروژه شبیه سازی کنترل سرعت موتور DC از طریق کنترل کننده PID

2,000,000ریال