پروژه شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم ارتقا یافته کوکو

1,100,000ریال