پروژه طراحی الگوریتم کنترل PID برای مدل 10 درجه آزادی خودرو

1,800,000ریال