پروژه طراحی بهینه شبکه هاي جمع آوري سیلاب شهري با استفاده از الگوریتم ژنتیک تطبیقی

2,000,000ریال