پروژه طراحی بهینه شبکه های جمع آوری سیلاب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک تطبیقی

2,200,000ریال