پروژه طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک با متلب

2,000,000ریال