پروژه طراحی ماشین لباس شویی با منطق فازی

1,000,000ریال