پروژه طراحی کنترل کننده به چند روش مختلف برای کنترل موقعیت در موتور dc

2,000,000ریال