پروژه محاسبات هوشمند و منطق فازی و شبکه های عصبی در فتوگرامتری و سنجش از دور

600,000

دسته: