پروژه مدلسازی سیستم انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا

2,000,000ریال