پروژه پیاده سازی کشف تقلب با استفاده از گراف و یادگیری ماشین

4,000,000ریال