پروژه پیش بینی بار الکتریکی با استفاده از شبکه عصبی عمیق

700,000ریال