پروژه پیش بینی ضریب انتقال گرما در جریان جوش درون لوله های افقی حاوی درج نوار در فلوئنت

1,000,000ریال