پروژه کشف محتوا در شبکه نظیر به نظیر سیار با اتوماتای یادگیره

2,000,000ریال