متلب پروژه

آشنایی با ساختار يك سيستم خبره هوش مصنوعی