پروژه متلب

ارائه مدل مرزی برای تحقیق در مورد کشش فرکانس ها در مخزن چند محفظه محوری