راه اندازی یک سیستم تبدیل انرژی باد با solt starter

1,000,000ریال