مدل سازی و شبیه سازی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با دخیره انرژی حرارتی

950,000ریال