مدل سازی و شبیه سازی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با دخیره انرژی حرارتی

1,200,000 950,000