مدل سازی و شبیه سازی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با دخیره انرژی حرارتی

2,200,000ریال