پروژه بررسی روشهای مختلف کنترل دور موتور های الکتریکی جریان مستقیم dc و جریان متناوب ac مدلسازی

1,350,000ریال