پروژه بهینه سازی به روش PSO همزمان ماکزیم باز تغییرات x و y بین صفر تا 3 و بازه تغییرات z بین 0 تا 20

1,000,000ریال