پروژه بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از تحلیل اجزاءمحدود در متلب

2,000,000ریال