پروژه بکارگیری الگوریتم PSO جهت طراحی کنترل کننده

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.