پروژه تحلیل یک ورق خالی با یک سوراخ با تحلیل کرنش در متلب

1,000,000ریال