پروژه تشخیص بیماری های قلبی با استفاده از یادگیری ماشین

2,900,000ریال