پروژه تضعيف ميدان مغناطيسي در موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم

2,000,000ریال