پروژه جایابی بهینه ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی

2,000,000ریال