پروژه جایابی و تاثیر تولیدات پراکنده در شبکه توزیع

4,000,000ریال