پروژه جذب ارتعاشات جانبی یک ورق با استفاده از اینرتر با انسیس

2,500,000ریال