پروژه شبیه سازی به ازای تغییر در سرعت باد و چگالی تابش در توربین بادی و سیستم خورشیدی

1,200,000ریال