پروژه شبیه سازی کاهش ولتاژ از طریق قابلیت کنترل یک شبکه بزرگ متصل به سیستم PV

1,800,000ریال