پروژه ضرایب کنترل کننده pid با الگوریتم ژنتیک

2,000,000ریال