پروژه کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی با متلب

2,000,000ریال