پروژه کنترل حالت کشویی تطبیقی با روش Takagi-Sugeno

2,000,000ریال