پروژه کنترل سرعت لغزشی فازی موتورهای سنکرون مغناطیس دائم با متلب

2,000,000ریال