پروژه کنترل مستقیم و گسسته زمان توان PMSG در توربین بادی

3,000,000ریال