پروژه کنترل گشتاور تطبیقی IPMSM با عملیات MTPA

2,000,000ریال