پروژه کنترل svc متصل به کوره قوس الکتریکی با پیش بینی توان راکتیو

4,500,000ریال