پروژه متلب

افزودن متن به یک قسمت خاص از نمودار با استفاده از دستور text