بایگانی برچسب: تشخیص حالت اتصال کوتاه از نواسان در خطوط مدار با شبکه عصبی