تخمین فازور امپدانس خطوط براساس اندازه گیری ولتاژ و جریان

1,600,000ریال