حل تحلیلی و حل عددی معادله هلم هولتز دوبعدی به روش کمترین مربعات متحرک و مقایسه و بررسی خطا

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 500,000ریال است.