حل تحلیلی و حل عددی معادله هلم هولتز دوبعدی به روش کمترین مربعات متحرک و مقایسه و بررسی خطا

500,000ریال