دانلود پروژه پیش بینی ارزش در معرض ریسک با استفاده از نوسانات تصادفی و الگوریتم MCMC

800,000ریال