شبیه سازی مقاله دستیابی به تصمیمات درست با یادگیری ماشین

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 800,000ریال است.