شبیه سازی و بررسی پارامترهای موتور ۳ فاز آسنکرون قفس سنجابی با خطای شکستگی میله ی رتور

3,000,000ریال