شبیه سازی کنترلر موتور BLDC به روش SMC و با استفاده از شبکه عصبی

1,200,000ریال