فروش پروژه استخراج اتوماتیک بام ساختمان از تصاویر لیدار

1,200,000 1,000,000