فروش پروژه استخراج اتوماتیک بام ساختمان از تصاویر لیدار

1,000,000ریال